Valabile din data de 21.11.2023
1. Definiţii;
2. Aplicarea Condițiilor de Transportare;
3. Biletul de călătorie;
4. Tarife, taxe si alte cheltuieli;
5. Rezervări;
6. Înregistrarea și îmbarcarea pasagerilor;
7. Asistența specială, refuzul și limitarea transportului;
8. Bagaje;
9. Orar, rețineri, anularea zborurilor;
10. Rambursarea;
11. Conduita la bordul avionului;
12. Aranjamente pentru servicii suplimentare;
13. Formalități administrative;
14. Raspunderea pentru bagaje;
15. Reclamații;
16. Interpretări;
17. Alegerea jurisdicției.
18. Drepturile pasagerilor.
19. Lista articolelor interzise, bagajul de mână.
20. Lista articolelor interzise, Bagajul de cală.

1. DEFINIȚII

Agent autorizat - agent de vânzări desemnat de transportator cu scopul reprezentării sale în procesul de vânzare a serviciilor pe care le prestează.

Bagaj - bunuri personale de care pasagerul poate avea nevoie în timpul călătoriei. În afara situaţiilor în care este specificat altfel, termenul include atât bagajul înregistrat, cât şi cel neînregistrat.

Bagajul de cală - bagajul care intră în custodia companiei, din momentul predării până la preluarea acestuia la destinația finală și pentru care s-a emis o etichetă de identificare. Bagajul de cală include orice obiect care a fost cântărit, etichetat și dus în cala aeronavei.

Bagajul de mână - orice alt bagaj în afara celui înregistrat, pentru care pasagerul poartă responsabilitate deplină.

Bilet electronic- documentul de călătorie eliberat de transportatorul aerian sau în numele acestuia, care cuprinde următoarele informații: condiţiile de transportare, cupoanele de zbor, numele pasagerului, itinerarul, numărul zborului, data, tariful, taxele, etc.

Check-in - timpul necesar pentru procesarea documentelor de călătorie, etichetarea bagajului de cală și emiterea/predarea cărții de îmbarcare (Boarding Pass).

Chitanța de bagaj - partea din bilet care se referă la transportarea bagajului înregistrat al pasagerului.

Code-sharing – un acord de marketing prin care un transportator aerian își plasează codul de identificare la un zbor operat de un alt transportator aerian și comercializează bilete pentru zborul respectiv.

Codul companiei - cod format din două caractere, care identifică o anumită companie aeriană.

Codul de rezervare - codul numeric format din mai multe cifre și/sau litere, pe care pasagerul sau agentul autorizat l-a obținut la sfârșitul operațiunii de rezervare/emitere a biletului electronic. El este valabil pentru indentificarea pasagerului în sistemul de rezervări pentru zborul solicitat.

Convenţie înseamnă oricare dintre urmatoarele instrumente:

- Convenţia pentru Unificarea Anumitor Reguli referitoare la transportul aerian internaţional, semnată la Varşovia, la 12 Octombrie 1929 (denumită în cele ce urmează Convenţia de la Varşovia);

- Convenţia de la Varşovia amendată la Haga la 28 Septembrie 1955;

- Convenţia de la Varşovia amendată prin Protocoalele Adiţionale Nr.1, 2 şi 4 de la Montreal (1975);

- Convenţia adiţională de la Guadalajara (1961);

- Convenţia de la Montreal (1999).

Condiţiile Contractului - dispozițiile prevăzute în Biletul Electronic, care includ o trimitere la unele din

aceste Condiţii generale de transport.

Copil - pasagerul cu vârsta cuprinsă între 2 și 12 ani, căruia i se atribuie loc în avion și care poate beneficia de anumite reduceri în dependență de regula tarifului.

Cupon de zbor - parte din biletul electronic emis de / sau în numele transportatorului, care poartă această menţiune şi care trebuie păstrată de pasager pe parcursul călătoriei.

Date cu caracter personal - orice informații cu privire la o persoana fizică identificată sau identificabilă. O persoană fizică identificabilă este persoana care poate fi identificată, în mod direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare (spre exemplu: nume, număr de identificare, date de localizare, identificator on-line), sau prin referire la unul sau mai multe elemente specific, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Daună - moartea sau rănirea unui pasager, pierderea sau furtul bagajului de cală, dispariția unor bunuri din conținutul acestuia sau oricare altă pagubă care reiese, sau care are legatură cu transportarea sau alte servicii suplimentare prestate de transportator.

Eticheta de identificare a bagajului - document eliberat de transportator în scopul exclusiv al identificării bagajelor înregistrate.

Euro - unitate valutară adoptată de Comunitatea Europeană în conformitate cu Articolele 207 și 209 din Tratatul de la Roma.

Excedent de bagaj - reprezintă greutatea/dimensiunile bagajului care depășește/depășesc limita maximă admisă și înscrisă în biletul de călătorie al pasagerului.

Forţa majoră – orice eveniment extern imprevizibil, invincibil şi inevitabil, precum și impediment în afara controlului transportatorului și dacă transportatorului nu i se poate cere în mod rezonabil să evite sau să depășească impedimentul ori consecințele acestuia.

Infant - pasagerul cu vârsta cuprinsă între 0 - 24 de luni, care călătorește în brațele adultului, deoarece nu i se atribuie loc în avion. Un adult poate însoți un singur infant.

Itinerar - reprezintă biletul electronic achiziționat pentru un pasager, care poate include unul sau mai multe segmente de zbor.

Minor neînsoțit (UMNR) - orice persoană cetățean al Republicii Moldova și/sau României, cu vârsta cuprinsă între 5 și 18 ani, care călătorește neînsoțită de un adult. Minorii neînsoțiți, cetățeni ai altor state decât Republica Moldova și România, sunt considerate persoanele cu vârsta cuprinsă între 5 și 12 ani.

Pasager - orice persoană care este sau urmează să fie transportată în baza unui document de călătorie, cu excepţia membrilor echipajului.

Rambursare involuntară - rambursarea parţială sau totală a unui bilet, cauzată de motive independente de voinţa pasagerului, menţionate în Articolul 10, paragraful 10.3. din prezentele Condiţii generale.

Rambursare voluntară - rambursarea parţială sau totală a unui bilet, efectuată în conformitate cu

regulile tarifului.

Rezervare - alocarea în avans a unui loc și stabilirea normelor bagajului admisibil.

Site-ul companiei - reprezintă paginile de internet www.hisky.aero

Stopover - o întrerupere deliberată a călătoriei, din voinţa pasagerului, într-un loc situat între locul de plecare şi cel de destinaţie.

Tarif – costurile, taxele şi/sau condiţiile de transportare publicate de transportatorul aerian.

Transportator - reprezintă compania aeriană HiSky și/sau HiSky Europe, care a emis biletul de călătorie, precum şi toate companiile aeriene care transportă pasagerul şi/sau bagajele sale sau care se angajează să presteze orice alt serviciu în legatură cu acest transport.

Zile – zilele calendaristice.

În cazul unei notificări primite de la companie, ziua în care se face aceasta, nu se ia în calcul. Pentru determinarea duratei de valabilitate a Biletului Electronic, se ia în calcul ziua în care începe călătoria.

2. APLICAREA CONDIȚIILOR DE TRANSPORTARE

2.1 Condiții generale

2.1.1 Prezentele Condiţii generale de transport sunt condiţiile de transport ale companiei HiSky/HiSky Europe/HiSky și/sau HiSky Europe. Ele se aplică oricărui transport de călători şi bagaje numai la acele zboruri sau sectoare unde compania HiSky/HiSky Europe/HiSky și/sau HiSky Europe este desemnată ca transportator.Termenii si Condițiile de Transport înscrise pe Biletul Electronic, Cupoanele de Zbor, Etichetele de Bagaj sau alt document de călătorie acceptat de HiSky/HiSky Europe/HiSky și/sau HiSky Europe, fac parte din Termenii si Condițiile expuse aici.

2.1.2 Prezentele Condiții generale se aplică și în cazul transportării în baza tarifelor reduse, cu excepția

situațiilor în care transportatorul stabilește altfel.

2.2 Zborurile charter

În cazul în care transportul se efectuează în baza unui contract charter, prezentele Condiţii generale sunt aplicabile numai în măsura în care sunt prevazute în contractul sau acordul de charter.

2.3 Valabilitatea

Transportul aerian este guvernat de Condiţiile generale şi reglementările tarifare ale transportatorului, valabile la data emiterii biletului sau, în cazul în care această condiţie nu poate fi îndeplinită, la data începerii călatoriei pe primul cupon de zbor al biletului.

2.4 Predominarea legilor

Prezentele Condiţii generale sunt aplicabile cu excepţia prevederilor care contravin tarifelor transportatorului sau unor legi, caz în care predomină acele tarife şi legi. Nevalabilitatea vreuneia dintre prevederile Condiţiilor generale nu are efect asupra celorlalte.

2.5 Dreptul de întâietate

Cu excepţia prevederilor contrare din prezentele Condiţii generale, în caz de contradicţie între acestea şi reglementările transportatorului, predomină prevederile Condiţiilor generale.

2.6 Schimbarea condițiilor

Compania HiSky și/sau HiSky Europe își rezervă dreptul de a modifica termenii și condițiile de călătorie, cu notificarea acestor modificări prin publicarea pe website.

3. BILETUL DE CĂLĂTORIE

3.1 Generalităţi

3.1.1 Biletul constituie dovada încheierii contractului de transport între transportator şi pasager. Compania HiSky și/sau HiSky Europe va transporta doar pasagerul al cărui nume apare pe biletul electronic. Pasagerul este obligat să dețină documentele necesare pentru călătorie în funcție de destinație.

3.1.2 Biletul nu poate fi transmis altei persoane. Dacă un bilet este prezentat de altă persoană decât

persoana menţionată în bilet, transportatorul nu poartă responsabilitate faţă de titularul biletului dacă, de bună credinţă, transportă persoana care prezintă biletul sau îi rambursează contravaloarea acestuia.

3.1.3 Biletul va fi emis numai în baza plăţii integrale a tarifului aplicabil.

Unele bilete sunt vândute la tarife reduse, care pot fi parţial sau total nerambursabile. Pasagerul trebuie

să selecteze acel tarif care corespunde necesităţilor lui.

3.1.4 Transportul pasagerului nu va fi autorizat decât la prezentarea biletului de călătorie valabil şi emis în mod legal, în conformitate cu reglementările transportatorului. Biletul trebuie să conţină cuponul de zbor valabil pentru transportul respectiv.

3.1.5 Pasagerul este responsabil să verifice dacă a primit confirmarea de plată și itinerarul biletului pe adresa de e-mail furnizată, în caz contrar trebuie sa fie contactată compania aeriană la adresa [email protected]. HiSky și/sau HiSky Europe nu își asumă nicio responsabilitate dacă pasagerul se va prezenta la un zbor pentru care nu a primit confirmare și la care, în consecință, i se refuză îmbarcarea.

3.2 Valabilitatea biletului

Un bilet partial utilizat este valabil un an din ziua călătoriei în baza primului cupon de zbor.

Un bilet neutlizat este valabil un an din ziua emiterii biletului.

Un bilet emis la un tarif special/redus este valabil în termenul şi în condiţiile prevăzute de reglementările

tarifare ale transportatorului.

3.3 Succesiunea cupoanelor de zbor

3.3.1 Transportatorul onorează cupoanele de zbor în ordinea lor, începând din punctul de plecare

menţionat în bilet.

Biletul nu va fi onorat la transport şi îşi va pierde valabilitatea dacă toate cupoanele nu vor fi utilizate în

ordinea lor conform biletului.

Biletul nu va îndreptăți pasagerul să-şi înceapă călătoria în unul din punctele de stopover specificate, atunci când primul cupon de zbor pe un sector internaţional nu a fost utilizat.

3.3.2 Pasagerul care doreşte să-şi schimbe itinerarul, va contacta în prealabil transportatorul. Segmentul de zbor care nu va fi utilizat la solicitarea pasagerului va ramâne nerambursabil. În cazul în care

pasagerul este nevoit să-şi schimbe itinerarul din motive de forţă majoră, el va contacta transportatorul cât mai urgent posibil, care va depune eforturi rezonabile pentru a transporta pasagerul la următorul punct de stopover sau la destinaţie, fără recalcularea tarifului.Transportatorul va acţiona în acest fel numai dacă pasagerul este în masură să furnizeze suficiente dovezi care să ateste cazul de forţă majoră.

3.3.3 Fiecare cupon de zbor este valabil pentru transport la clasa specificată, la data şi la cursa corespunzătoare rezervării.

3.4 Denumirea transportatorului

Denumirea transportatorului poate figura pe bilet în formă prescurtată.

4. TARIFE, TAXE SI ALTE CHELTUIELI

4.1 Generalităţi

Tarifele se aplică numai transportării efectuate de la aeroportul de origine la aeroportul de destinaţie, cu excepţia cazului în care se stabileşte altfel. Tarifele nu includ serviciile de transport terestru până la/de la aeroport sau între aeroporturi. Tariful pasagerului va fi calculat automat de sistemul de rezervare în conformitate cu tarifele transportatorului valabile la data de plată a biletului electronic, pentru călătoria la data și pe ruta specificate pe acesta.

4.2 Categorii de tarife

Cele 4 pachete de servicii, oferite de HiSky și/sau HiSky Europe sunt următoarele:

a) BASIC*

Cel mai mic tarif disponibil pentru zborul/zborurile alese:

 • Check-in on-line gratuit, disponibil cu 24 de ore înainte de data zborului.
 • Check-in la aeroport se efectuează contra plată, costul fiind de 10 euro.
 • 1 (un) bagaj de mană gratuit de maxim 8 kg, cu dimensiunile 40X30X20 cm.
 • Blocarea tarifului este permisă doar pentru 60 de minute.
 • Modificarea de dată în aceeași clasă de rezervare, înainte de data zborului, se face contra sumei de 50 de euro; în ziua zborului și după – 70 de euro.
 • Biletul este nerambursabil.

Urmatoarele tipuri de bilete sunt nerambursabile si nu pot fi modificate:

 • Biletele Promotionale (Cu clasa de rezervare „P”).
 • Biletele emise cu reduceri speciale pentru campanii de marketing.
 • Biletele emise cu Promo Code.

b) CLASSIC*

Tariful dat presupune:

 • Check-in on-line gratuit este disponibil cu 24 de ore înainte de data zborului.
 • Check-in gratuit în aeroport.
 • 1 (un) bagaj de mână gratuit de maxim 8 kg, cu dimensiunile 40X30X20 cm.
 • 1 (un) bagaj mare de mână gratuit de maxim 10 kg, cu dimensiunile 115 cm.
 • Blocarea tarifului pentru 6 ore, cu mai puțin de 3 zile înainte de data zborului; pentru 24 de ore cu mai mult de 3 zile înainte de data zborului.
 • Rambursarea biletului cu mai mult de 24 de ore înainte de zbor se efectuează cu penalitate de 50% din costul tarifului; cu mai puțin de 24 de ore tariful este nerambursabil. Taxele aeroportuare se rambursează complet.
 • Modificarea de dată în aceeași clasă de rezervare, înainte de data zborului, se face contra sumei de 50 de euro; în ziua zborului și după – 70 de euro.

c) PREMIUM*

Tariful dat presupune:

 • Check-in on-line gratuit, disponibil cu 24 de ore înainte de data zborului.
 • Check-in gratuit în aeroport.
 • 1 (un) bagaj de mană gratuit de maxim 8 kg, cu dimensiunile 40X30X20 cm.
 • 1 (un) bagaj de cală (Checked bag) gratuit de maxim 23 kg, cu dimensiuni sumare de 158 cm.
 • Blocarea gratuită a tarifului pentru 24 de ore, cu mai puțin de 3 zile înainte de data zborului; pentru 36 de ore, cu mai mult de 3 zile înainte de data zborului.
 • Rambursarea biletului cu mai mult de 24 de ore înainte de zbor se efectuează cu penalitate de 25% din costul tarifului; cu mai puțin de 24 de ore se aplică penalitatea de 75% din costul tarifului. Taxele aeroportuare se rambursează complet.
 • Modificarea de dată în aceeași clasă de rezervare, înainte de data zborului, se face contra sumei de 30 de euro; în ziua zborului și după – 50 de euro.

d) PREMIUM PLUS*

Cel mai avantajos tarif disponibil pentru zborul/zborurile alese:

 • Check-in on-line gratuit, disponibil cu 24 de ore înainte de data zborului.
 • Check-in gratuit în aeroport.
 • 1 (un) bagaj de mână gratuit de maxim 8 kg, cu dimensiunile 40X30X20 cm.
 • 1 (un) bagaj mare de mână gratuit de maxim 10 kg/115cm și 1 (un) bagaj de cală (Checked bag) gratuit de maxim 23 kg/158cm.
 • Posibilitatea de selectare a locului în avion gratuit.
 • Blocarea tarifului pentru 24 ore, cu mai puțin de 3 zile înainte de data zborului; pentru 36 de ore, cu mai mult de 3 zile înainte de data zborului.
 • Rambursarea biletului cu mai mult de 24 de ore înainte de zbor se efectuează fără penalități; cu mai puțin de 24 de ore se aplică penalitatea de 25% din costul tarifului. Taxele aeroportuare se rambursează complet.
 • Modificarea de dată în aceeași clasă de rezervare înainte de data zborului este gratuită; în ziua zborului și după – 20 de euro;
 • Rambursarea gratuită înainte de data zborului.

*Pachetele descrise mai sus sunt disponibile pentru toate zborurile operate de HiSky și/sau HiSky Europe.

4.3 Tarifele aplicabile

Tarifele aplicabile sunt cele publicate de transportator sau, în lipsa acestora, cele construite în

conformitate cu reglementările transportatorului.

Modificarea rutei sau a datelor de călătorie de către pasager poate avea impact asupra tarifului

aplicabil. Atunci când tariful perceput nu este tariful aplicabil, diferenţa va fi, după caz, achitată de către

pasager sau rambursată de către transportator.

4.4 Rutele

Cu excepţia prevederilor contrare din reglementările transportatorului, tarifele se aplică numai pe rutele

publicate pentru aceste tarife.

4.5 Taxele impuse pasagerului

Taxele impuse pasagerului de autorităţile guvernamentale, de orice altă autoritate sau operatorul aeroportuar nu sunt cuprinse în tarifele aplicabile şi vor fi achitate de pasageri. În momentul achitării biletului electronic, pasagerul va fi informat de taxele și suprataxele care nu sunt incluse în tarif, majoritatea fiind înscrise separat în biletul electronic.

Aceste taxe se modifică în mod constant, putând fi impuse şi după emiterea biletului.

În eventualitatea introducerii unei noi taxe sau a majorării uneia existente şi înscrise în bilet, pasagerul

va plăti suma aferentă.

4.6 Moneda de plată

Sub rezerva prevederilor legii aplicabile, tarifele şi taxele sunt plătibile în toate monedele acceptate de transportator. Atunci când plata se efectuează în altă monedă decât cea în care este publicat tariful, se aplică cursul de schimb stabilit în acest scop de transportator.

4.7 Condiții de plată

Biletul poate fi achitat folosind următoarele modalități de plată:

1. În numerar – la agențiile turistice autorizate de către HiSky și/sau HiSky Europe pentru emiterea biletelor și chitanțelor electronice.

2. Cu credit card:

2.1 Pe site-ul www.hisky.aero , prin serviciul Customer Service al companiei sau la

agențiile turistice autorizate și la agențiile online.

Plata pentru biletele de avion poate fi efectuată online, în timpul efectuării rezervării sau printr-un link de plată furnizat de serviciul Customer Service. Sunt acceptate cardurile VISA și MASTERCARD. Tranzacțiile sunt procesate în condiții de securitate maximă.

Cardul poate fi în orice valută internațională. Se acceptă carduri emise de orice bancă din orice țară.

Pentru a efectua plata urmează să introduceți datele titularului cardului (acestea pot fi diferite de cele ale pasagerului), numărul, data expirării și codul CVV ale cardului D-voastra.

CVV este un cod de securitate din 3 cifre tiparit pe spatele cardului. Numărul apare în zona cu

semnătura Dvs., de regulă cu litere inclinate la stânga. Unele carduri nu au tipărit acest cod, în acest caz puteți afla codul apelând pe numărul de telefon indicat pe cardul D-voastră.

În cazul în care plata nu poate fi procesată, Vă rugăm să citiți mesajul de eroare - aici veți găsi detalii despre cauza anulării tranzacției. De regulă, plata nu poate fi procesată din 3 motive:

• Mijloace insuficiente pe card.

• Numărul de card, data de expirare sau codul CVV au fost introduse greșit.

• Cardul nu este încă activat de bancă, sau este blocat.

Pentru a verifica statutul cardului Dvs. - trebuie să sunați la numărul de telefon indicat pe card. Serviciul suport clienți al majorității băncilor lucrează non-stop 24/24.

După procesarea plății documentul de călătorie va fi trimis pe adresa de e-mail introdusă în rezervare. Confirmarea biletului are loc la momentul plății. Mesajul de confirmare va fi expediat pe e-mail în decurs de maximum 15 minute de la efectuarea plății. În cazul în care biletul electronic nu s-a transmis pe parcurs de 15 minute, rugăm imediat să contactați [email protected]. Rugăm să verificați datele indicate în bilet, pentru orice neclarități rugăm, să contactați serviciul Customer Service prin e- mail cât de curând posibil.

4.8 Taxe administrative

Taxele administrative, taxele încasate pentru serviciile speciale, precum și taxele rezultate din modificările biletelor nu sunt rambursabile.

4.9 Plata tarifelor şi taxelor

Transportatorul nu este obligat să efectueze transportarea unui pasager sau al bagajului acestuia, dacă

tariful aplicat sau taxele datorate de pasager nu au fost plătite.

5. REZERVĂRILE

5.1 Condiţii de rezervare

Rezervările sunt efectuate de transportator sau agenţii autorizaţi. Confirmarea rezervărilor se va face în funcţie de disponibilitatea de locuri.

O rezervare pentru un anumit zbor este confirmată prin emiterea unui Cod de Rezervare. Această confirmare se va face în scris sau prin e-mail în cazul rezervărilor prin telefon. În cazul rezervărilor prin Internet, Codul de Rezervare va fi afișat pe ecran, la sfarșitul tranzacției. Codul de rezerare a companiei HiSky constă din 6 cifre+litere (ex. AAH5HK)

5.2 Termenul pentru emiterea biletului

Transportatorul poate anula rezervarea fără preaviz, dacă pasagerul nu a achitat biletul în termenul specificat de transportator sau agentul său autorizat.

5.3 Datele cu caracter personal ale pasagerului

5.3.1 Pasagerul recunoaşte că a furnizat transportatorului datele sale personale în scopul efectuării rezervărilor, emiterii unui bilet, obţinerii unor servicii auxiliare, facilitării procedurilor de graniţă şi asigurării accesului oficiilor guvernamentale la aceste date.

În acest sens, pasagerul autorizează transportatorul să reţină aceste date şi să le transmită oficiilor proprii, agenţilor autorizaţi, altor transportatori, furnizorilor de servicii auxiliare sau autorităţilor guvernamentale, indiferent de ţara în care îşi au sediul.

5.3.2 Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către HiSky și/sau HiSky Europe pentru a fi folosite în următoarele scopuri: încheierea rezervării, cumpărarea și emiterea biletului de călătorie, efectuarea transportării și a serviciilor conexe, contabilitate, facturare si audit (inclusiv verificarea cardului de credit sau a altor carduri), pentru a facilita efectuarea procedurilor de frontieră și de control vamal, în scop de siguranță, securitate, sănătate, administrativ si legal, pentru analize statistice și de marketing, pentru testarea sistemului propriu, întreținerea și dezvoltarea acestuia, pentru a dezvolta și oferi servicii, precum și pentru a îmbunătăți serviciul de relații cu clienții.

5.3.3 Datele cu caracter personal, prelucrate în temeiul unei obligații contractuale, sunt păstrate pentru perioade de timp determinate, care pot fi consultate în Politica de confidențialitate a Companiei. După expirarea acestor perioade de timp, datele cu caracter personal prelucrate vor fi șterse/distruse.

5.3.4 Datele cu caracter personal ale pasagerului sunt prelucrate de către HiSky și/sau HiSky Europe, fiind comunicate si anumitor parteneri contractuali în vederea prestării serviciilor contractate, respectiv birourilor și sucursalelor HiSky și/sau HiSky Europe, agenților autorizați, companiilor de credit și emitenților de carduri, agențiilor guvernamentale care procesează datele, precum și altor companii care sunt implicate în transportul pasagerilor în cauză, însă doar în scopurile prevăzute mai sus.

5.3.5 Datele pasagerului vor fi dezvăluite, la cerere, autorităților publice, în conformitate cu legislația în vigoare.

5.4 Așezarea în avion și negarantarea unui loc specific

5.4.1 Transportatorul va depune toate eforturile pentru a asigura locul preferat atribuit anterior. În cazul în care are loc schimbarea aeronavei sau configurația acesteia față de cea disponibilă la momentul rezervării, HiSky și/sau HiSky Europe își rezervă dreptul de a modifica locul selectat. La check-in pasagerului i se va atribui un loc nou. Transportatorul îşi rezervă dreptul de a modifica locul atribuit

chiar după îmbarcarea în aeronavă, din motive operaţionale, de siguranţă sau de securitate a zborului.

5.4.2 Pasagerul are posibilitatea de a rezerva oricare loc disponibil în avion odată cu rezervarea biletului, contra unei taxe, dupa cum urmează:

• Locurile în rândul 1 - 30 euro;

• Locurile în rândul 2 - 25 euro;

• Locurile în rândul 3-4 - 20 euro;

• Locurile în rândurile cu ieșiri de salvare - 25 euro;

• Locurile în rândul 5-7 - 15 euro;

• Locurile în rândurile nespecificate - 10 euro.

5.4.3 În cazul pasagerilor care au achitat pentru un loc preferential (conform p.5.4.2), însă din motive operaționale, de siguranță sau de securitate a zborului nu au putut beneficia de ele, fiindu-le oferit un loc într-o clasă tarifară inferioară celei alese inițial, operatorul de transport aerian va rambursa taxa achitată pentru locurile preferențiale.

Ca excepție de la regula prevazută mai sus, nu va fi rambursată taxa achitată pentru locul preferențial pasagerilor care au achitat această taxă, deși nu aveau dreptul de a călători pe acele locuri.

Pasagerii care nu au dreptul de a călători în rândurile cu ieșiri de salvare:

• Pasagerii care necesită asistență specială.

• Deportaţii si pasagerii cărora li s-a refuzat intrarea în statul de destinație.

• Pasagerii însoțiți de copiii până la 2 ani (infant).

• Pasagerii care iau la bord animalele de companie.

• Pasagerii cu vârsta sub 18 ani.

5.5 Anularea rezervărilor de către transportator

Atunci când pasagerul nu se prezintă la o cursă, fără să avizeze în prealabil transportatorul, acesta din urmă poate anula rezervările pentru următoarele zboruri sau retur. Totuşi, dacă pasagerul avizează în prealabil, transportatorul nu va anula rezervarea pe zborurile următoare, iar segmentele nefolosite vor ramâne nerambursabile.

6. ÎNREGISTRAREA ȘI ÎMBARCAREA PASAGERILOR

6.1 Generalități

6.1.1 Pasagerul trebuie să se prezinte la ghişeul de înregistrare al transportatorului cu trei ore înainte de ora zborului pentru a permite îndeplinirea în timp util a formalităţilor de plecare. Excepția fiind la aeroportul Ben Gurion din Tel Aviv, unde pasagerul trebuie să se prezinte la ghișeul de înregistrare cu patru ore înainte de ora zborului.

6.1.2 Îndeplinirea condițiilor de călătorie reprezintă o responsabilitate ce revine exclusiv pasagerilor. Pasagerii care nu se prezintă în timp util la îmbarcare, indiferent de motiv, sau care nu dețin documentele de călătorie necesare, sunt considerați no-show.

*Ghișeele de check-in se deschid cu 3 ore înainte de ora stabilită pentru decolare și se închid cu 45 de minute înainte de zbor. Excepția fiind la aeroportul Ben Gurion din Tel Aviv, unde ghișeele de check-in se deschid cu 4 ore înainte de ora stabilită pentru decolare și se închid cu 60 de minute înainte de zbor Chiar dacă aeronava se află poziționată la sol, din motive de securitate, pasagerii care nu s-au încadrat în orele prevăzute la acest articol nu vor fi acceptați la zbor.

6.1.3 Intregistrarea online se inchide cu 3 ore inainte de zbor. Excepția fiind inregistrarea online la cursa din/spre Tel Aviv care se inchide cu 4 ore înainte de ora stabilită pentru decolare.

6.2 Obligații la check-in

La check-in pasagerii sunt obligați să prezinte biletul de călătorie, documentele de călătorie și alte acte necesare pentru intrare în țara de destinație, bagajul/bagajele de cală, precum și bagajul de mână pentru a fi verificat dacă se încadrează în limitele de greutate și de dimensiuni prevăzute de companie.

6.3 Documentele de călătorie

Pasagerii trebuie să se supună tuturor legilor, regulilor, și cerințelor din țările în/din care călătoresc. Pasagerii sunt responsabili pentru obținerea, deținerea și prezentarea tuturor documentelor de intrare, ieșire, de sănătate sau altele, necesare prin lege, reguli sau instrucțiuni, pentru a călători în/din anumite țări. Compania HiSky și/sau HiSky Europe își rezervă dreptul de a nu accepta la zbor pasagerul ale cărui documente nu sunt conforme cu legile, regulile, sau instrucțiunile de călătorie.

Este deplina responsabilitate a pasagerilor situațiile în care autoritățile responsabile de traversarea frontierei din țara de destinație, nu va permite intrarea în țara respectivă, obligând compania HiSky și/sau HiSky Europe să transporte pasagerul neadmis în țara de origine.

6.4 Formalitățile de îmbarcare

După efectuarea checkin-ului pasagerul va fi informat despre locul și ora unde va trebui să se prezinte pentru îndeplinirea formalităților de traversare a frontierei de stat și îmbarcare. Pentru evitarea

prezentării cu întârziere la poarta de îmbarcare (fapt ce s-ar putea solda cu neacceptarea la cursă), pasagerul va trebui să urmărească cu atenție anunțurile făcute în incinta aeroportului prin intermediul monitoarelor informaționale.

6.5 Înregistrarea prioritară

HiSky pune la dispoziția pasagerilor serviciul de înregistrare prioritară prin care pasagerul poate beneficia de prioritate la check-in. Taxa pentru acest serviciu este de 5 EUR per pasager.

6.6 Amenzi, penalități, costuri de detenție etc.

În situația în care compania HiSky și/sau HiSky Europe va fi obligată să achite amenzi, penalități sau alte cheltuieli din cauza că pasagerul nu a respectat legile, regulile, ordinele sau alte cerințe de călătorie ale țărilor în/din care a călătorit, sau dacă Hi Sky trebuie să procure documentele necesare, pasagerul are obligația să ramburseze orice plată sau cheltuială efectuată în acest scop. Pentru recuperarea acestor plăți sau cheltuieli, compania HiSky și/sau HiSky Europe poate lua în considerare valoarea oricărui transport nefolosit de pasager sau orice alte fonduri care se află în posesia transportatorului.

7. ASISTENȚA SPECIALĂ, REFUZUL ȘI LIMITAREA TRANSPORTĂRII

7.1 Compania HiSky și/sau HiSky Europe își rezervă dreptul de a refuza transportarea pasagerului dacă:

- Această acţiune este necesară în vederea respectării legilor, reglementărilor sau ordinelor în vigoare în oricare stat de plecare, de destinaţie sau survolat.

- Transportarea pasagerului şi a bagajelor lui poate pune în pericol sau afecta securitatea, starea de sănătate, bunurile, confortul celorlalţi pasageri şi a echipajului.

- Comportamentul, vârsta, conduita mintală sau fizică a pasagerului sunt de natură să facă necesară o asistenţă specială din partea transportatorului, pe care acesta nu o poate pune la dispoziţie, să producă un disconfort celorlalţi pasageri sau să conducă la proteste din partea acestora sau să prezinte un pericol oarecare pentru pasagerul respectiv, celelalte persoane sau bunuri de la bordul aeronavei.

- Această acţiune este necesară deoarece pasagerul nu respectă instrucţiunile transportatorului sau refuză să se supună controlului de securitate efectuat de transportator sau autorităţile aeroportuare sau guvernamentale;

- Pasagerul nu a plătit tarifele, taxele sau suprataxele aferente zborului, valabile la data călătoriei;

- Pasagerul nu respectă instrucțiunile companiei legate de siguranța și securitatea zborului;

- Pasagerul folosește cuvinte de amenințare sau insultă membrii echipajului sau angajații companiei de la sol.

- Pasagerul nu posedă documente de călătorie valabile, vize de tranzit sau de intrare pe teritoriul unei ţări, şi-a distrus documentele în timpul zborului sau refuză să le predea, la cerere, echipajului aeronavei în schimbul unui document de predare;

- Biletul prezentat de pasager:

- a fost obţinut în mod ilegal;

- are un cupon de zbor modificat de altă persoană decât transportatorul sau agenţii săi autorizaţi;

- pasagerul nu a respectat prevederile prezentelor Condiţii generale referitoare la succesiunea

cupoanelor de zbor;

- persoana care prezintă biletul nu poate dovedi că este cea al cărei nume figurează pe bilet.

7.2 Refuzul la îmbarcare imputabil operatorului de transport aerian

În cazul în care operatorul de transport aerian este obligat, din diferite motive, să refuze la îmbarcare un pasager care deține un bilet de călătorie valid, acesta va acționa în conformitate cu legislația internațională și europeană în domeniu, oferind imediat pasagerului în cauză despăgubiri și posibilitatea de a alege între:

a) rambursarea întregului cost al biletului la prețul de achiziție, în locul procurării acestuia, pentru partea sau părțile de călătorie neefectuate, sau

b) redirecționarea, în condiții de transport comparabile operate de HiSky/HiSky Europe, spre destinația finală, fie cât mai repede posibil, fie la o dată ulterioară, la alegerea pasagerului, sub rezerva existenței de locuri disponibile.

În cazul alin. a) al prezentului articol, pasagerul poate alege rambursarea sub forma unor servicii suplimentare oferite de transportatorul aerian, vouchere sau creditare.

7.3 Asistenţa specială

Acceptarea transportării copiilor neînsoţiţi, a persoanelor bolnave sau infirme, a femeilor însărcinate şi a altor persoane care necesită asistenţă specială, se va face numai în baza aprobării prealabile (cu 48 de ore înainte de zbor) a transportatorului.

7.4 Copiii neînsoțiți

Transportatorul acceptă să transporteze copii neînsoțiți de un adult (UMNR).

HiSky și/sau HiSky Europe consideră minor neînsoțit (UMNR), toți cetățenii Rep. Moldova sau România cu vârsta cuprinsă între 5 și 18 ani, care călătoresc neînsoțiți de un adult. Minorii neînsoțiți, cetățeni ai altor state decât Republica Moldova sau România, sunt considerate persoanele cu vârsta cuprinsă între 5 și 12 ani.

Minorii neînsoțiți plătesc o taxă suplimentară de 50 Euro per persoană, per segment de zbor.

Pentru situațiile în care pasagerii, de altă naționalitate decât cea a Republicii Moldova sau România, cu vârsta cuprinsă între 12 și 18 ani, solicită asistență în aeroport, se va plăti taxa pentru Minor neînsoțit. Minorii neînsoțiți pot călători doar la zborurile directe.

Pentru a respecta aceste cerințe și restricții, dar și pentru a îndeplini toate formalitățile pentru transportul copiilor neînsoțiți, părinții sau tutorii legali trebuie să contacteze în prealabil compania aeriană (cu 72 de ore înainte de zbor).

7.5 Pasagerii cu mobilitate redusă

Având în vedere principiul incluziunii sociale și al tratamentului nediscriminatoriu, persoanele cu mobilitate redusă vor beneficia de asistență necesară conform nevoilor lor speciale, fără a fi percepute taxe suplimentare.

Transportatorul își asumă și garantează transportarea persoanei cu mobilitate redusă, în condițiile în care transmiterea unei notificări privind solicitarea de asistență specială este transmisă și acceptată de transportator cu cel puțin 48 de ore înainte de ora de plecare publicată a zborului respectiv.

În situația în care o persoană cu mobilitate redusă este asistată de o persoană însoțitoare, cu notificarea companiei despre acest fapt, cu cel puțin 48 de ore înainte de ora de plecare publicată a zborului respectiv, compania va depune tot efortul pentru a atribui persoanei respective un loc lângă persoana cu mobilitate redusă.

În situația în care este necesară folosirea unui câine utilitar recunoscut, cu documente valabile, acesta este îmbarcat în cabină, cu notificarea prealabilă a companiei ( cu cel puțin 48 de ore înainte de ora de plecare publicată a zborului respective), precum și sub condiția asumării de către persoana respectivă a obligației de a se conforma legislației interne specifică țării unde se află aeroportul de destinație și în conformitate cu normele interne aplicabile cu privire la transportarea câinilor utilitari la bordul aeronavelor, transportarea efectuându-se fără taxe suplimentare.

În situația în care, prin notificarea transmisă cu cel puțin 48 de ore înainte de ora zborului, transportatorul este anunțat că pentru o persoana cu mobilitate redusă este necesar transportarea a maximum două articole de echipament de mobilitate, inclusiv cărucioare electrice cu rotile, compania aeriană își asumă transportarea acestora în condițiile posibilei limitări de spațiu de la bordul aeronavei, precum și sub rezerva aplicării prevederilor legale relevante în materie de bunuri periculoase, transportarea efectuându-se fără aplicarea taxelor suplimentare.

7.6 Refuzul la zbor al persoanelor cu mobilitate redusă și a celor cu nevoi speciale

Transportatorul va putea refuza îmbarcarea persoanei cu mobilitate redusă și/sau a persoanei cu nevoi speciale, dacă transportarea acesteia vine în contradicție cu cerințele de siguranță stabilite de legislația internațională, comunitară sau internă, sau pentru a se supune cerințelor de siguranță stabilite de autoritatea care a eliberat certificatul de operare companiei aeriene, sau dacă dimensiunile aeronavei sau ale ușilor acesteia fac îmbarcarea sau transportarea persoanei imposibile.

7.7 Femeile însărcinate

Femeile care au termenul de până la 28 de săptămâni de sarcină fără complicații, pot călători fără certificat medical. Singura condiție este ca pasagerii în cauză să completeze în aeroport o declarație pe proprie răspundere că termenul sarcinii este sub 28 de săptămâni.

Femeile care se află între 28 și 36 de săptămâni de sarcină, pot călători numai dacă prezintă un certificat medical, emis cu maxim 10 zile înainte de data călătoriei, în care trebuie să se regăsească: data preconizată a nașterii, confirmarea că sarcina decurge fără complicații, numele complet și numărul de telefon al doctorului. În certificatul medical trebuie să fie specificat că doamnei în cauză i se permite călătoria cu avionul.

HiSky și/sau HiSky Europe nu acceptă la bordul aeronavei femeile cu termenul mai mare de 36 de săptămâni de sarcină.

8. BAGAJE

8.1 Obiecte care nu sunt acceptate la bord

8.1.1 Pasagerul nu trebuie să aibă în bagajele sale:

a) obiecte susceptibile de a constitui un pericol pentru aeronavă, persoanele de la bord sau bunurile din aeronavă, considerate ca atare în reglementările Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale (OACI) şi ale Asociaţiei Transportului Aerian Internaţional (IATA);

b) obiecte a căror transportare este interzisă prin legi sau reglementări în vigoare în oricare stat de

plecare sau destinaţie;

c) obiecte care, conform opiniei transportatorului, sunt improprii pentru transportul aerian datorită

greutăţii, dimensiunilor, naturii sau ambalajului;

d) animale vii, cu excepţia celor care se încadrează în prevederile paragrafului 8.9 al prezentului Articol.

e) armele de foc, armele de panoplie, spade, pumnale si alte obiecte similare, muniţiile letale sau neletale nu sunt acceptate la transport.

8.1.2 Pasagerului îi este recomandat să nu includă în bagajul înregistrat articole fragile sau perisabile, obiecte care au o valoare specială cum ar fi bani, bijuterii, computere, echipamente electronice personale, medicamente, argintărie, metale preţioase, titluri de valoare, garanţii ori alte valori, chei, documente de afaceri, paşapoarte şi orice alte documente de identitate ori eşantioane.

Nerespectarea acestei recomandări exonerează compania HiSky și/sau HiSky Europe de responsabilitate pentru pierderea, deteriorarea sau distrugerea obiectelor menționate, produsă în timpul manipulării sau transportării.

8.2 Dreptul de a refuza transportarea

Transportatorul este în drept să refuze transportarea în bagaje a obiectelor enumerate în paragraful 8.1 al acestui Articol sau poate refuza să continue transportarea oricăror bagaje atunci când descoperă că acestea sunt alcătuite din / sau conţin astfel de obiecte.

8.3 Dreptul de a verifica bagajul

Din motive de siguranţă a zborului, transportatorul poate cere pasagerului să autorizeze controlul lui şi al bagajelor sale. De asemenea, poate controla bagajele în absenţa pasagerului, atunci când acesta nu este prezent pentru a i se putea cere o astfel de autorizaţie. Acest control are ca scop să se determine

dacă o persoană posedă sau are în bagajele sale obiecte din cele enumerate în paragraful 8.1. În cazul în care pasagerul nu acceptă controlul solicitat, transportatorul poate refuza transportarea pasagerului şi a bagajelor. Dacă în timpul controlului, pasagerul sau bagajele sale suferă daune, transportatorul nu va fi responsabil, cu excepţia cazurilor de rea credinţă şi neglijenţă gravă.

8.4 Bagajele înregistrate

8.4.1 Greutatea maxim admisă a unei unități de bagaj de cală este 23 kg per unitate (bagaj mediu de cală), fie de 32 kg per unitate (bagaj mare de cală), în funcție de tipul de bagaj achiziționat de fiecare pasager. Greutatea unităților de bagaj de cală nu poate fi cumulată între doi sau mai mulți pasageri.

8.4.2 Bagajul de cală va fi taxat în funcție de tipul de bagaj, categoria tarifului și momentul achiziției.

8.4.3 Pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani (Infant), se acceptă gratuit transportarea unui bagaj de cală cu greutatea de 10 kg (115 cm).

Compania HiSky și/sau HiSky Europe admite transportarea gratuită a căruciorului pentru copil (infant) alcătuit din maximum două piese.

8.4.4 Pentru transportarea echipamentului sportiv de golf, schi, schi nautic, care depășește greutatea de 32 kg/203 cm, se percepe o taxă de 80 EUR/unitate/pasager/ segment de zbor. Acesta necesită ambalare în husă corespunzatoare pentru transportul cu avionul.

8.4.5 Bagajul de cală va fi transportat cu aceeași aeronavă ca și pasagerul. Daca acest lucru nu va fi posibil din motive independente de voința transportatorului, HiSky și/sau HiSky Europe are obligația să îl transporteze până la destinația pasagerului care este înscrisă pe biletul electronic, într-un interval de timp cât mai scurt posibil.

8.5 Bagajele transportate gratuit

Pasagerii pot transporta în mod gratuit o anumită cantitate de bagaje, conform prevederilor şi sub

rezerva condiţiilor de limitare conţinute în categoria tarifului ales de pasager. Cantitatea /numărul de bagaje admise gratuit se calculează în sistemul bazat pe unități.

8.6 Excedentul de bagaj

Transportarea bagajelor care depăşesc cantitatea admisă gratuit este supusă unor tarife. Informaţiile referitoare la aceste tarife sunt disponibile la oficiile transportatorului şi ale agenţilor săi autorizaţi.

8.7 Bagajele neînregistrate

Bagajul pe care pasagerul îl transportă în cabina aeronavei trebuie să încapă sub scaunul din faţa pasagerului sau în compartimentul de bagaje special destinat pentru uzul pasagerilor.

8.7.1 Pasagerul are dreptul la un singur bagaj de mână mic, care nu poate depăși 8 kg și dimensiunile 40X30X20 cm.

8.7.2 Articolele pe care pasagerul le consideră nepotrivite pentru a fi transportate în compartimentul pentru marfă al aeronavei (instrumente muzicale sau alte obiecte similare), vor fi acceptate la transport în cabina de pasageri numai cu acordul în prealabil al transportatorului. Transportarea acestor articole va fi tarifată separat, cu achitarea cantravalorii unui loc suplimentar, dacă locul este disponibil.

8.7.3 În cazul în care pasagerul se prezintă la poarta de îmbarcare cu un bagaj care nu se încadrează în dimensiunile și greutatea bagajului de mână, pasagerul va trebui să achite o taxă de procesare în regim de urgență a bagajului, în valoarea costului bagajului suplimentar, în dependență de greutatea acestuia. Bagajul procesat în regim de urgență va fi preluat și transportat ca bagaj de cală.

8.7.4 Personalul de check-in/îmbarcare din aeroport are dreptul și obligația de a verifica atât vizual, cât și prin măsurare și cântărire bagajele pasagerilor, pentru respectarea întocmai a regulilor stabilite pentru bagajul de mână.

8.7.5 Pasagerilor care nu se conformează regulilor stabilite pentru bagajul de mână, li se va refuza

îmbarcarea dacă nu acceptă ca bagajul respectiv să fie depus în cala aeronavei.

Compania HiSky și/sau HiSky Europe nu poartă răspundere pentru daunele cauzate pasagerului de refuzul acestuia de a respecta aceste condiții de îmbarcare.

8.8 Primirea şi predarea bagajelor

8.8.1 Pasagerul îşi va lua în primire bagajele imediat ce acestea îi vor fi puse la dispoziţie la locul de destinaţie. Dacă pasagerul nu-şi colectează în timp rezonabil bagajul, transportatorul poate pretinde o taxă de depozitare. Dacă pasagerul nu a reclamat bagajul în termen de maximum 3 luni din momentul la care a fost disponibil, transportatorul poate dispune de el fără a avea vreo responsabilitate faţă de pasager.

8.8.2 Transportatorul va preda bagajele înregistrate celui care prezintă eticheta de bagaj. Transportatorul nu este obligat să verifice dacă persoana care prezintă eticheta de bagaj are dreptul să primească bagajele respective.

Transportatorul nu are nici-o responsabilitate pentru pierderile, daunele sau cheltuielile cauzate de neefectuarea acestei verificari. Predarea bagajelor se face la locul de destinaţie menţionat pe eticheta de bagaj.

8.8.3 Acceptarea bagajelor de către persoana care prezintă eticheta de bagaj fără protestare scrisă făcută la predare, constituie prezumţia că bagajele au fost predate în bună stare şi în conformitate cu contractul de transport.

8.9 Transportarea animalelor de companie

8.9.1 Animalele (câinii și pisicile) se transportă spre toate destinațiile companiei HiSky interne și externe, în afară de Marea Britanie.

8.9.2 Compania HiSky și/sau HiSky Europe acceptă pentru transportare doar câini și pisici. Câinele / pisica trebuie să fie plasat/ă într-un container corespunzător şi însoţit/ă de toate documentele necesare (certificate sanitare, de vaccinare, permise de intrare sau alte documente cerute de ţările de intrare sau tranzit). Acest transport poate fi supus unor condiţii suplimentare specificate de transportator, disponibile la cerere.

8.9.3 În cabina de pasageri se acceptă transportarea animalelor vii de mici dimensiuni din clasa PET (animal de companie + container, totalul fiind de maxim 8kg), câini sau pisici, în containere speciale de dimensiuni maxime 115 cm, cu obligația proprietarului de a ține containerul sub scaunul din față pe durata zborului. În acest caz, transportarea se face contra unei taxe de 50 EUR/animal/segment de zbor.

8.9.4 Pasagerii care călătoresc cu PET (animal de companie, caine sau pisica + containerul de maxim 8kg) în cabină trebuie să se prezinte la ghișeul de check-in din aeroport cu timp sufficient înainte de decolare, cu actele în regulă, pentru a îndeplini formalitățile necesare călătoriei cu PET, prezentarea la ghișeul de check-in fiind necesară și în situația în care a fost efectuat check-in-ul on-line și/sau pasagerii nu au bagaj de cală ce trebuie înregistrat.

8.9.5 Pentru a călători cu animalul de companie într-un stat membru al UE, animalele vii trebuie să îndeplinească urmatoarele condiții:

- să aibă vârsta minimă de 7 luni;

- să aibă un microcip implantat sub piele;

- să aibă carnet de sănătate;

- vaccinul antirabic să fie valabil, conform legislației: http://ec.europa.eu/food/animals/pet- movement/eu-legislation/non-commercial-eu_en

- să aibă pașaport pentru animale, eliberat de medicul veterinar.

8.9.6 Câinii pentru orbi şi infirmi vor fi transportaţi în mod gratuit, peste cantitatea de bagaj admisă gratuit la transportare, în conformitate cu reglementările transportatorului.

8.9.7 Transportul animalelor de companie se face sub răspunderea pasagerului căruia îi aparţin, acesta fiind responsabil pentru obținerea tuturor permiselor şi certificatelor necesare.

Transportatorul nu-şi asumă nici o răspundere pentru rănirea, pierderea, întârzierea, îmbolnăvirea sau decesul acestor animale în cazul în care a fost refuzată intrarea sau tranzitarea pe teritoriul vreunui stat, cu condiţia ca dauna respectivă să nu fie cauzată din neglijenţa transportatorului. Persoana care

transporta animalul va acoperi toate cheltuielile, pierderile şi responsabilităţile impuse transportatorului ca rezultat al refuzului.

8.10 Rămășițele umane

8.10.1 Rămășițele umane nu sunt acceptate pentru transportare la zborurile de pasageri pentru nici o destinație.

8.10.2 Transportarea urnelor funerare este posibilă în baza unui aranjament prealabil.

9. ORARUL, ÎNTARZIERILE, ANULAREA ZBORURILOR

9.1 Orarul

Programul de operare a companiei HiSky și/sau HiSky Europe este cel publicat în sistemul de rezervări, pliante sau alte forme de prezentare. Orele de zbor care apar în orar se pot schimba între data de publicare și data la care este stabilită călătoria pasagerului. Orice modificare intervenită în programul transportatorului va fi introdusă în sistemul de rezervări.

Transportatorul va depune toate eforturile pentru a transporta pasagerul şi bagajele sale într-un termen rezonabil.

Orele indicate pe bilet, în orare şi în alte documente nu sunt garantate şi nu fac parte din contractul de transport.

Transportatorul poate să-şi substituie alţi transportatori sau să utilizeze alte aeronave decât cele prevăzute, fără preaviz.

De asemenea, în caz de necesitate, poate să schimbe sau să suprime o escală indicată pe bilet.

Orarele sunt susceptibile de modificare fără preaviz.

Înainte de a confirma rezervarea, transportatorul va anunța orarul zborului care este în vigoare la acea dată și acesta va fi tiparit pe Biletul Electronic al pasagerului. Dacă pasagerul va oferi informațiile de contact, transportatorul se angajează să aducă la cunostință pasagerului orice modificare.

Transportatorul nu este răspunzător pentru erorile sau omisiunile din orare şi alte publicaţii care conţin orare. Transportatorul nu îşi asumă nici o răspundere pentru zborurile în conexiune cu alți transportatori.

9.2 Anularea zborului

Atunci când circumstanţele impun acest lucru (condiţii meteorologice nefavorabile, cazuri de forţă majoră, dispoziţii guvernamentale şi altele), transportatorul poate întârzia sau anula fără preaviz un zbor sau un loc confirmat în prealabil. Dacă urmare a unor astfel de circumstanţe, transportatorul anulează sau reține un zbor, nu este în măsură să furnizeze locurile confirmate în prealabil, la opţiunea pasagerului, transportatorul trebuie:

- să transporte pasagerul, cât mai urgent posibil, cu o altă cursă regulată proprie pe care sunt locuri

disponibile, fără plată suplimentară şi, dacă este necesar, cu extinderea valabilităţii biletului,

sau

- să ramburseze la locul emiterii biletului, în termen de șapte zile, costul total al biletului la prețul de achiziție, pentru partea sau părțile de călătorie neefectuate. Pasagerul poate alege rambursarea sub forma unor servicii suplimentare oferite de transportatorul aerian, vouchere sau credit.

9.3 Refuzul îmbarcării cauzat de suprarezervare

În afară de situaţia în care au fost prevăzute alte soluții de către transportator pentru pasager, dupa cum s-a precizat mai sus, dacă transportatorul nu este în măsură să furnizeze locurile confirmate în prealabil, va opera variante de compensare pentru pasagerii cu rezervări confirmate care au fost refuzaţi la

îmbarcare urmare indisponibilităţii de locuri cauzată de suprarezervare, în conformitate cu legea

aplicabilă şi politica transportatorului.

10. RAMBURSAREA

10.1 Generalităţi

În cazul în care, din vina transportatorului sau la cererea pasagerului, transportul nu se poate efectua în conformitate cu contractul de transport, contravaloarea biletului sau a părţii neutilizate din bilet se rambursează în baza prevederilor prezentului articol şi a reglementărilor tarifare ale transportatorului.

a) Sub rezerva prevederilor prezentului articol, transportatorul va avea dreptul să efectueze

rambursarea fie către persoana al cărei nume figurează pe bilet, fie către persoana care a plătit biletul, cu condiţia prezentării unei dovezi suficiente asupra efectuării plăţii.

b) O rambursare făcută persoanei care prezintă cuponul pasagerului sau chitanţa pasagerului şi toate cupoanele de zbor neutilizate şi care susţine a fi persoana căreia i se poate face rambursarea va fi considerată o rambursare corespunzătoare şi va descărca transportatorul de răspundere şi de pretenţii ulterioare de rambursare.

10.2 Rambursarea involuntară

Atunci când transportatorul anulează un zbor, nu efectuează un zbor într-un termen rezonabil în raport cu orarul, anulează un punct de escală sau destinaţie indicată în bilet, cuantumul rambursării va fi:

a) cuantumul tarifului plătit, în cazul în care nu a fost utilizată nici o parte din bilet;

b) Dacă a fost utilizată o porțiune a biletului, suma de restituit nu va putea fi mai mică decât diferența

între tariful plătit și tariful aplicabil călătoriei efectuate.

Costul serviciilor adiționale neutilizate este complet rambursabil:

- Bagajului de cală și bagajul de mână.

- Transportarea animalelor.

- Transportarea copiilor minori.

- Rezervarea locurilor în prealabil.

- Etc.

10.3 Rambursarea voluntară

Atunci când pasagerul solicită rambursarea biletului sau din alte motive decât cele prezentate în

paragraful 10.2 al acestui articol, cuantumul rambursării va fi:

a) cuantumul tarifului plătit conform condițiilor tarifului achitat și taxele rambursabile;

b) diferenţa dintre tariful plătit şi tariful aplicabil călătoriei efectuate, minus taxele aplicabile şi cheltuielile de anulare a rezervării, atunci când a fost utilizată o parte din bilet.

Costul tuturor serviciilor adiționale neutilizate este nerambursabil in afara de Transportarea Copiilor Neinsotiti si Transportarea Animalelor. Aceste servicii sunt rambursabile.

10.4 Dreptul de a refuza rambursarea

a) Transportatorul poate refuza rambursarea dacă cererea este facută la data sau dupa expirarea

valabilităţii biletului;

b) Transportatorul poate refuza rambursarea unui bilet care i-a fost prezentat sau a fost prezentat altor autorităţi dintr-un stat, atunci când pasagerul nu prezintă o dovadă satisfăcătoare că are permisiunea de şedere în statul respectiv sau că va pleca cu zborul altui transportator sau cu un alt mijloc de transport.

10.5 Moneda rambursării

Rambursările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile legilor sau reglementărilor în vigoare în statul din care a fost cumpărat biletul şi în statul în care se efectuează rambursarea. Sub rezerva prevederilor anterioare, rambursările vor fi efectuate în moneda de plată a biletului sau în altă monedă, în conformitate cu reglementările transportatorului.

10.6 Taxe pentru cărțile de credit/debit

Taxele pentru cărțile de credit / debit sau alte forme de plată sunt ne-rambursabile, cu excepția cazurilor

în care zborul este anulat din vina transportatorului aerian.

10.7 Cine efectuează rambursarea

a) Rambursările voluntare vor fi efectuate numai de transportatorul care a emis biletul sau de agenţii săi autorizaţi.

b) Rambursările involuntare vor fi efectuate numai de transportatorul care a emis biletul sau de agenţii săi autorizaţi, cu autorizarea prealabilă a transportatorului.

11. CONDUITA LA BORDUL AVIONULUI

11.1 Atunci când, în opinia transportatorului, pasagerul se comportă la bordul aeronavei în aşa fel încât primejduieşte aeronava, persoanele sau bunurile din aeronavă, împiedică echipajul să-şi îndeplinească sarcinile, nu se conformează instrucţiunilor echipajului, inclusiv, dar fără a se limita la fumat, consumul de băuturi alcoolice şi droguri, sau se comportă într-un mod care cauzează disconfort, neplăceri, prejudicii sau vătămare corporală celorlalţi pasageri sau echipajului, transportatorul poate lua măsurile necesare pentru a preveni continuarea unei astfel de comportări, inclusiv constrângerea.

Pasagerii pot fi debarcaţi şi li se poate refuza călătoria de continuare în oricare punct şi pot fi daţi în judecată pentru ofensa adusă la bordul aeronavei.

11.2 Dacă din cauza conduitei pasagerului transportatorul este nevoit să devieze aeronava către o destinație care nu era stabilită și să oblige pasagerul să părăsească aeronava, pasagerul va trebui să achite toate costurile rezultate în urma acestei aterizari fortuite, plus eventualele penalități impuse transportatorului de către autoritățile țării în care a aterizat.

11.3 Din motive de securitate, transportatorul poate interzice sau restricţiona utilizarea la bordul aeronavei a aparatelor electronice, inclusiv, dar fără a se limita la telefoane mobile, computere laptop, casetofoane portabile cu înregistrare, CD playere, radiouri portabile, jocuri electronice sau aparate de transmisiuni, jucării telecomandate şi staţii portabile walkie-talkie.

Aparatele pentru pasagerii cu deficienţe de auz şi afecţiuni cardiace vor fi permise la bordul aeronavei.

12. ARANJAMENTE PENTRU SERVICII SUPLIMENTARE

Ca regulă generală, transportatorul nu prestează şi nu asigură transportul terestru între aeroporturi sau

între aeroporturi şi terminalele din oraş. În cazul în care transportatorul efectuează astfel de

transporturi pentru pasagerii săi, prezentele Condiţii generale vor fi aplicabile şi acestui transport.

Utilizarea transportului la sol se face cu plata tarifului stabilit în acest scop.

Atunci când încheie aranjamente în favoarea pasagerilor cu o terţă parte pentru servicii, altele decât transportul aerian, emite bilete sau vouchere pentru transport şi servicii (altele decât transportul

aerian), prestate de o terţă parte, transportatorul acţionează numai în calitate de agent al pasagerului. În acest caz, se vor aplica condiţiile terţei părţi furnizoare de servicii.

13. FORMALITĂȚI ADMINISTRATIVE

13.1 Generalităţi

Pasagerii sunt responsabili de obţinerea tuturor documentelor necesare, precum şi pentru respectarea tuturor prevederilor legilor şi reglementărilor în vigoare în statele de plecare, de destinaţie sau de tranzit.Transportatorul nu-şi asumă nici-o răspundere faţă de pasagerii care nu obţin aceste documente şi vize sau care nu respectă prevederile legilor şi reglementărilor menţionate mai sus.

13.2 Documentele de călătorie

Pasagerul este responsabil pentru introducerea corectă a datelor din documente de călătorie în timpul

rezervării bietului și trebuie să prezinte toate documentele necesare pentru ieşire, intrare, documentele sanitare, precum şi celelalte documente cerute de legile şi reglementările în vigoare în statele interesate. De asemenea, pasagerul va permite transportatorului să facă şi să reţină copii ale documentelor respective.

Transportatorul îşi rezervă dreptul de a refuza transportarea oricărui pasager ale cărui documente de călătorie nu sunt complete.

Transportatorul nu este răspunzător pentru nerespectarea de către pasager a prevederilor prezentelo Condiţii generale.

13.3 Neadmiterea intrării

Pasagerul va fi responsabil să achite contravaloarea transportării în cazul în care transportatorul va trebui să-l ducă la locul de origine sau în alt loc, ca urmare a unei dispoziţii a organelor de stat privind neadmiterea în ţara de tranzit sau în ţara de destinaţie.Transportatorul poate utiliza în acest scop orice sumă care i-a fost platită pentru transporturi neutilizate sau orice sumă aparţinând pasagerului şi care se afla în posesia transportatorului.

Contravaloarea biletului de călătorie aferent transportării pasagerului până la locul unde nu a fost admis sau de unde a fost expulzat nu va fi rambursat de către transportator.

13.4 Dacă din cauza stării de sănătate a pasagerului transportatorul consideră că este necesară aterizarea de urgență pe cel mai apropiat aeroport pentru a primi asistența medicală necesară, pasagerul va fi responsabil pentru toate costurile medicale, pentru costurile de cazare si costurile viitoare de transport de la punctul de oprire neplanificată, pană la destinația finală. Compania HiSky și/sau HiSky Europe recomandă pasagerilor să aibă asigurare medicală și de transport valabilă pe tot timpul călătoriei.

13.5 Responsabilitatea pasagerului pentru amenzi, cheltuieli de detenţie sau alte cheltuieli

Dacă transportatorului i se cere să plătească sau să depună cuantumul unei amenzi sau a unei penalizări, sau să efectueze cheltuieli ca urmare a nerespectării de către pasager a prevederilor legilor şi regulamentelor statelor respective sau a neprezentării documentelor cerute, la cererea transportatorului, pasagerul îi va restitui acestuia toate sumele plătite sau depuse, precum şi orice alte cheltuieli efectuate. În acest scop, transportatorul poate utiliza orice sume ce i-au fost plătite de pasagerul respectiv pentru transporturi neefectuate sau alte sume aparţinând acestui pasager aflate în posesia transportatorului.

13.6 Controlul vamal

Dacă se cere, pasagerul trebuie să asiste la controlul bagajelor sale, sosite cu sau fără întârziere, înregistrate şi/sau neînregistrate, efectuat de organele vamale şi/sau guvernamentale.

Transportatorul nu-şi asumă nici o răspundere pentru pierderile şi daunele suferite de pasagerii care nu respectă prevederile conţinute în prezentele Condiţii generale.

13.7 Controlul de securitate

Pasagerii trebuie să se supună controlului de securitate cerut de autorităţile guvernamentale,

aeroportuare sau de transportator.

13.8 Reglementări guvernamentale

Transportatorul nu-şi asumă nici o răspundere atunci când refuză transportarea unui pasager bazându- se pe ceea ce consideră ca fiind prevederi legale sau reglementări guvernamentale în vigoare care justifică refuzul.

13.9 Date personale

Pasagerul sau clientul este de acord ca HiSky și/sau HiSky Europe să poată prelucra datele sale personale (nume, adresa de e-mail, telefon, etc) pentru a face posibilă tranzacția electronica, a efectua trasportul aerian și de a stoca aceste informații în termini stabiliți de legislația în vigoare.

13.10 Transportatorii succesivi

În cazul în care transportarea este efectuată de mai mulţi transportatori succesivi în baza unui singur bilet sau a unor bilete complementare, fiecare transportator este responsabil numai pentru transportarea efectuată la propriile sale zboruri.

14. RĂSPUNDEREA PENTRU BAGAJE

14.1 Transportatorul nu este responsabil pentru orice deteriorări ale obiectelor care nu sunt permise în bagajul înregistrat, cât şi pentru articolele fragile sau perisabile, obiecte care au o valoare specială cum ar fi bani, bijuterii,computere,echipamente electronice personale,medicamente, argintărie, metale preţioase, titluri de valoare, garanţii ori alte valori, chei, documente de afaceri, paşapoarte şi orice alte documente de identitate ori eşantioane care sunt incluse în bagajele înregistrate, cu sau fără ştirea transportatorului.

14.2 Transportatorul nu este răspunzator pentru vătămarile cauzate pasagerilor sau pentru daunele produse bagajelor acestora de către obiecte conţinute în bagaje. Orice pasager ale cărui obiecte

cauzează vătămări altui pasager, deteriorări ale bagajelor acestuia ori bunurilor transportatorului, sau oricărei alte proprietăţi pe care acesta o transportă sau o operează, va despăgubi transportatorul cu privire la toate pierderile şi cheltuielile de orice natură suportate de acesta ca urmare a acestui fapt, în conformitate cu legea.

14.3 În cazul livrării parţiale (dar nu în cazul nelivrării în întregime) către pasager a bagajelor înregistrate, precum şi în cazul producerii unei daune asupra unei părţi (dar nu în întregime) a acestor bagaje,

răspunderea transportatorului va fi redusă proporţional pe baza greutăţii bagajelor, indiferent de valoarea parţială a porţiunii deteriorate sau a bagajului în întregul său. În cazul în care greutatea bagajului pasagerului nu este înregistrată în buletinul de bagaj, se consideră că greutatea acestui bagaj înregistrat nu depăşeşte greutatea admisă gratuit la transport corespunzător clasei de călătorie pentru care a fost plătit tariful.

14.4 Transportatorul nu este răspunzător pentru daunele produse bagajelor neînregistrate, cu excepţia cazului în care pasagerul dovedeşte că daunele au fost cauzate de neglijenţa gravă a transportatorului.

14.5 În cazul bagajelor înregistrate care au fost deteriorate în timpul transportului aerian, pentru care s- a efectuat un act de constatare înainte de părăsirea zonei restricţionate de vamă/benzi bagaje a aeroportului de destinaţie şi pentru care s-a trimis o reclamaţie scrisă, despăgubirea se va acorda în funcţie de tipul bagajului, gradul de deteriorare şi uzura calculată a acestuia.

14.6 Transportatorul nu este răspunzător pentru deteriorări superficiale apărute în urma manipulării normale a bagajelor înregistrate predate la transport,cum ar fi:

-pierdere/distrugere curele tragere/securizare;

- tăieturi și zgârieturi minore,scamoșare;

- deteriorări determinate de supraîncarcarea bagajului (valizei / genții);

- deteriorări determinate de controlul de securitate;

- pierderea/deteriorarea elementelor atașate bagajului care nu au fost prevăzute de producător și nu afectează utilizarea normală ,ulterioară, a bagajului (lacăt,etichete nume,curele ,huse,etc).

15. RECLAMAȚIILE

15.1 Reclamații cu privire la bagaje

15.1.1 Pentru pierdere/deteriorare a bagajului pasagerul este obligat să se prezinte la biroul Lost & Found, situat în zona benzilor de bagaje din aeroport, pentru întocmirea PIR-ului (raport cu privire la neregularitatea proprietății), înainte de părăsirea aeroportului.

PIR-ul nu reprezintă o reclamație oficială, acesta fiind un document intern al companiei aeriene/ companiei de handling, utilizat pentru identificarea bagajului.

Dacă bagajul înregistrat este deteriorat sau nu este livrat odată cu zborul care îl transportă pe proprietar și dacă pasagerul nu depune un raport PIR la sosire, HiSky și/sau HiSky Europe își va declina responsabilitatea.

15.1.2 Dacă bagajul este deteriorat, predat cu întârziere, pierdut sau distrus, pasagerul trebuie să facă o reclamație în scris, în limba română sau rusă sau engleză, expediată la adresa electronică: [email protected] sau la sediul trasnportatorului. În cazul deteriorării unui bagaj înregistrat, pasagerul trebuie să facă reclamația scrisă în termen de 7 zile, iar în caz de întârziere a bagajului – în termen de 21

de zile, în ambele cazuri de la data la care bagajul a fost pus la dispoziția pasagerului.

15.2 Reclamația trebuie să curpindă minim următoarele documente:

(a) pentru bagaj pierdut: P.I.R., tichetul de îmbarcare, eticheta bagajului, listă cu obiectele din bagaj însoțită de dovada valorii acestora prin documente fiscale, listă cu obiectele de strictă necesitate achiziționate pentru a le înlocui pe cele pierdute însoțită de dovada valorii acestora.

(b) pentru bagaj întârziat: P.I.R., tichetul de îmbarcare, eticheta bagajului listă cu obiectele de strictă necesitate achiziționate pentru a le înlocui pe cele pierdute însoțită de dovada valorii acestora.

(c) pentru bagaj deteriorat/distrus: P.I.R., tichetul de îmbarcare, eticheta bagajului, dovada valorii geamantanului prin documente fiscale, raport de service din care să rezulte suma necesar a fi plătită pentru repararea geamantanului sau imposibilitatea reparării acestuia, după caz.

Reclamația care nu conține datele de identificare a pasagerului se consider anonimă și nu va fi examinată.

15.3 Compania HiSky și/sau HiSky Europe nu va fi considerată responsabilă pentru bagajele identificate

/preluate în mod eronat de un alt pasager. Pasagerul care a identificat în mod eronat un bagaj este responsabil pentru toate costurile suportate de ambii pasageri implicați.

15.3 Ridicarea bagajelor pierdute se poate face doar la aeroport. Bagajele pierdute nu se livrează la domiciliul pasagerului.

15.5 Termen de răspuns la reclamații

HiSky și/sau HiSky Europe are obligația de a raspunde la eventuale reclamații în termen de 30 de zile de la (i) recepționarea reclamației la care se vor atașa toate documentele /dovezile necesare; (ii) după caz, recepționarea ultimului document probatoriu circumstanțelor expuse în reclamație.

16. INTERPRETĂRI

Titlurile fiecărui Articol din aceste Condiții de călătorie sunt orientative și nu pot fi folosite pentru interpretarea textului.

Nici un agent, angajat sau reprezentant al transportatorului nu este autorizat să schimbe, să modifice

sau să anuleze vreuna din prevederile prezentelor Condiţii de transport.

17. LEGEA APLICABILĂ

Dacă nu este specificat altfel în legile, regulile guvernamentale, ordinele sau cerințele aflate în vigoare:

a) Acesti Termeni și Condiții de Transport sunt guvernate de legile Republicii Moldova pentru călătoria

din/spre Republica Moldova.

b) Acesti Termeni și Condiții de Transport sunt guvernate de legile României pentru călătoria din/spre România;

c) Orice neînțelegere dintre pasagerul și compania HiSky și/sau HiSky Europe în legatură cu / sau derivând într-un fel sau altul dintr-un asemenea transport se va supune jurisdicției non-exclusive a judecătoriilor/ tribunalelor Republicii Moldova și România.

19. Lista articolelor interzise, bagajul de mână

Fără a aduce atingere normelor de siguranță aplicabile, pasagerilor le este interzis să introducă următoarele articole în zona de securitate cu acces restricționat și la bordul unei aeronave:
 1. pistoale, arme de foc și alte dispozitive care lansează proiectile – dispozitive care pot fi sau par a putea fi utilizate pentru a cauza vătămări grave prin lansarea de proiectile, inclusiv:
  1. toate tipurile de arme de foc, cum ar fi pistoale, revolvere, carabine, puști;
  2. pistoale de jucărie, copii și imitații ale armelor de foc care pot fi confundate cu arme adevărate;
  3. părți componente ale armelor de foc, cu excepția lunetelor telescopice;
  4. arme cu aer comprimat și cu CO2, cum ar fi pistoale, puști cu alice, carabine, precum și puști și pistoale cu bile;
  5. pistoale lansatoare de rachete de semnalizare și pistoale starter;
  6. arcuri, arbalete și săgeți;
  7. harpoane și lansatoare de harpoane;
  8. praștii și catapulte;
 2. dispozitive paralizante – dispozitive concepute special pentru a paraliza sau a imobiliza, inclusiv:
  1. dispozitive cu electroșocuri, cum ar fi pistoale cu electroșocuri, pistoale paralizante (taser) și bastoane cu electroșocuri;
  2. dispozitive de asomare și dispozitive de ucidere a animalelor;
  3. substanțe chimice, gaze și spray-uri neutralizante și incapacitante, cum ar fi spray-uri cu substanțe iritant-lacrimogene, spray-uri cu piper, spray-uri cu ardei iute, gaze lacrimogene, spray-uri cu acid și spray-uri cu substanțe repulsive pentru animale;
  4. obiecte cu vârf ascuțit sau cu muchie ascuțită – obiecte care pot fi utilizate pentru a cauza vătămări grave, inclusiv:
  5. obiecte concepute pentru a toca, cum ar fi topoare, securi și satâre;
  6. topoare și dălți de spart gheața;
  7. lame de ras;
  8. cuttere;
  9. cuțite cu lame cu lungimea mai mare de 6 cm;
  10. foarfeci cu lame cu lungimea mai mare de 6 cm, măsurată de la ax;
  11. echipamente de arte marțiale, cu vârf ascuțit sau cu lamă ascuțită;
  12. săbii și spade;
 3. unelte de lucru – unelte care pot fi utilizate atât pentru a cauza vătămări grave, cât și pentru a pune în pericol siguranța aeronavei, inclusiv:
  1. răngi;
  2. burghie și vârfuri de burghie, inclusiv mașini de găurit electrice portabile fără fir;
  3. unelte cu lamă sau tijă cu o lungime mai mare de 6 cm, care pot fi utilizate ca arme, cum ar
  4. șurubelnițe și dălți;
  5. fierăstraie, inclusiv fierăstraie electrice portabile fără fir;
  6. arzătoare de sudură;
  7. pistoale de împușcat bolțuri și pistoale de bătut cuie;
 4. instrumente contondente – obiecte care pot fi utilizate pentru a cauza vătămări grave atunci când sunt folosite pentru a lovi, inclusiv:
  1. bâte de baseball și softball;
  2. ciomege și bastoane, cum ar fi bastoanele de poliție;
  3. echipamente specifice artelor marțiale;
 5. substanțe și dispozitive explozive și incendiare – substanțe care pot sau par a putea fi utilizate pentru a cauza vătămări grave sau a pune în pericol siguranța aeronavei, inclusiv:
  1. muniție;
  2. capse detonante;
  3. detonatoare și fitiluri;
  4. copii sau imitații ale dispozitivelor explozibile;
  5. mine, grenade și alte dispozitive explozibile militare;
  6. artificii și alte articole pirotehnice;
  7. bombe fumigene și cartușe fumigene;
  8. dinamită, praf de pușcă și explozibili plastici

20. Lista articolelor interzise, Bagajul de cală.

Pasagerilor le este interzis să transporte în bagajele de cală substanțe și dispozitive explozive șiincendiare care pot fi utilizate pentru a cauza vătămări grave sau care pot pune în pericol siguranța aeronavei, inclusiv:

 1. muniție;
 2. capse detonante;
 3. detonatoare și fitiluri;
 4. mine, grenade și alte dispozitive explozibile militare;
 5. artificii și alte articole pirotehnice;
 6. bombe fumigene și cartușe fumigene;
 7. dinamită, praf de pușcă și explozibili plastici