Valentine’s Day Giveaway

09.02.2023

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

1.1. Organizatorul concursului “Valentine’s Day Giveaway ” (numit în cele ce urmează "Concursul") este compania HiSky EUROPE S.R.L., cu sediul în București, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J40/5235/2020, având CUI RO42513877, cont bancar deschis la Banca Transilvania, sucursala Bucur Obor, RO66BTRLRONCRT0551225801, București, reprezentată legal prin dl. Scorpan Iulian, în calitate de Director General (denumită în cele ce urmează “Organizatorul”).

1.2. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament oficial (denumit in continuare "Regulamentul") pe pagina de internet https://www.facebook.com/hisky.aero.. Regulamentul este obligatoriu pentru toți participanții.

SECTIUNEA 2. PERIOADA ȘI ARIA DE DESFĂȘURARE ALE CONCURSULUI

2.1. Concursul este organizat și se desfășoară în perioada 10.02.2023 – 14.02.2023, pe întreg teritoriul României și Republicii Moldova, în spațiul virtual corespunzător paginii https://www.facebook.com/hisky.aero., în conformitate cu prevederile prezentului Regulament. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau completa Regulamentul, precum și dreptul de a suspenda și/sau înceta desfășurarea Concursului, cu condiția înștiințării prealabile a participanților cu cel puțin 24 de ore înainte de data la care orice modificare/completare la Regulament va deveni aplicabilă.

SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1. Are dreptul să participe la concurs orice persoana fizică cu vârsta minimă de 18 ani împliniți la data începerii Concursului, care are domiciliul stabil sau reședința în Romania sau în Republica Moldova.

3.2. Nu au dreptul sa participe la Concurs angajații companiei HiSky Europe SRL, angajații companiilor implicate în realizarea Concursului, precum și rudele de gradul întâi și afinii (soț/soție) acestora.

3.3. Participarea la acest Concurs implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament.

3.4. Câștigătorul trebuie sa furnizeze Organizatorului datele de identificare prin email, pe adresa [email protected] , pentru a putea fi utilizate în procesul de înmânare a premiului. Daca informațiile personale solicitate de Organizator sunt transmise incorect sau incomplet, participantul poate fi descalificat, chiar dacă a fost extras în calitate de câștigător.

3.5. Concursul se desfășoară exclusiv pe internet, pe paginahttps://www.facebook.com/hisky.aero..

SECTIUNEA 4. DESCALIFICAREA PARTICIPANȚILOR

4.1. Sunt descalificate automat persoanele care participă la Concurs asumându-și o identitate falsă. Organizatorul își rezervă dreptul de a elimina din Concurs sau de a anula decizia prin care un participant este desemnat câștigător în cazul în care acesta nu a furnizat date corecte de contact, s-a înscris utilizând date false, nu răspunde solicitărilor Organizatorului în termenul prevăzut de prezentul Regulament sau încearcă să influențeze Concursul prin modalități frauduloase sau nu respectă prevederile Regulamentului.

SECTIUNEA 5. PARTICIPAREA LA CONCURS

5.1. Orice persoană care dorește să se înscrie la Concurs poate participa, fără a plăti nicio taxă, în perioada 10.02.2023 – 14.02.2023, ora 23:59. Pentru ca înscrierea în Concurs să fie considerată validă, participantul trebuie să urmeze întocmai următorii pași:

5.2. Să răspundă, printr-un comentariu la postarea de Concurs, la întrebarea „Care a fost cea mai bună scuză pe care ai folosit-o pentru că ai uitat să cumperi cadou de Valentine’s Day?.”

5.3. Să dea like paginii https://www.facebook.com/hisky.aero..

5.4. Să dea tag @, într-un comentariu la postarea de Concurs, persoanei alături de care va beneficia de premiu

5.5. Să distribuie postarea de concurs pe profilul personal de Facebook sau într-un Facebook story

SECTIUNEA 6. PREMII ȘI ACORDAREA PREMIILOR

6.1. Premiul constă într-un pachet format din 2 bilete pentru o călătorie dus-întors, clasa de rezervare Premium, pentru 2 persoane, pe oricare dintre rutele operate de compania HiSky, la alegere. Biletele se pot utiliza doar împreună, pentru același zbor, cu aceeași destinație și aceleași date de călătorie. Perioada de călătorie 1 Martie 2023 – 31 Mai 2023. Se acordă un singur premiu. Mai multe comentarii nu înseamnă mai multe șanse de câștig.

6.2. Câștigătorii vor fi selectați aleatoriu, printr-un mecanism de tragere la sorți. Numai participanții care respectă toți pașii prevăzuți în prezentul Regulament vor fi automat înscriși în tragerea la sorti. Tragerea la sorți va avea loc pe data de 15.02.2023. Câștigătorii vor fi anunțați în aceeași zi, până la ora 20:00, pe pagina https://www.facebook.com/hisky.aero, printr-un comentariu la postarea de concurs.

6.3. Premiile vor fi transmise prin e-mail, după confirmarea câștigătorului, în termen de 4 de zile de la validare.

6.4. Valoarea netă totală estimată a premiilor este de 3.000 lei.

6.5. Organizatorul va desemna câștigătorul, utilizând website-ul www.random.org, dintre participanții valizi înscriși în Concurs. De asemenea, vor fi extrase 2 rezerve.

6.6. Câștigătorul trebuie să confirme printr-un mesaj privat pe pagina Facebook https://www.facebook.com/hisky.aero, în maxim 2 zile de la data extragerii, faptul că a primit notificarea de câștig, să confirme îndeplinirea condițiilor de participare, să ofere orice alte detalii suplimentare necesare validării precum și adresa de email care va fi utilizată în corespondența oficială cu Organizatorul.

6.7. În cazul în care câștigătorul nu este validat, Organizatorul va aloca premiul participanților din lista de rezervă, în ordinea în care au fost extrași.

6.8. În termen de maxim 5 zile de la data desemnării, Câștigătorul va transmite prin email, la adresa [email protected], documentele de identitate ale celor două persoane care vor beneficia de Premiu precum și opțiunea pentru destinația și datele de călătorie.

6.9. Câștigătorul va intra în posesia premiului, prin email, în termen de 4 de zile de la transmiterea tuturor documentelor și informațiilor solicitate de Organizator.

6.10. Premiul câștigat nu poate fi înlocuit cu alte produse sau câștiguri și nici nu se acordă contravaloarea în bani. În cazul refuzului câștigătorului de a beneficia de câștig sau în cazul imposibilității validării conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a câștigului. În acest caz, Organizatorul își rezervă dreptul de a nu mai atribui câștigurile prevăzute altor participanți, cu excepția celor 2 rezerve.

6.11. Orice eventuală contestație, inclusiv privind modul de validare și acordare a premiului, poate fi formulată în scris de către participant și depusă personal sau expediată prin poștă, în termen de maxim 5 zile de la data încheierii concursului, către HiSky EUROPE S.R.L, pe adresa: București, sector 1, Soseaua Bucuresti – Ploiesti, Nr 89A, MIRO OFFICE BUILDING, Zona B.1.3.02, Etaj 3. Contestația se va soluționa în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la primire. În cazul în care contestatorul va fi nemulțumit de decizie, se va încerca rezolvarea contestației pe cale amiabilă, iar in situația în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.

6.12. Participanților nu le este impusă nicio cheltuială sau taxă de participare legată de prezentul Concurs.

SECȚIUNEA 7. ANULAREA JURIZĂRII

7.1. Organizatorul își rezervă dreptul de a anula extragerile din cauza unor situații neprevăzute, fără notificări prealabile. Acest lucru se aplică și în cazul în care extragerile nu pot fi desfășurate conform planului, din cauza, spre exemplu, unor defecțiuni de hardware sau software.

7.2. Orice anulare prematură a extragerilor nu implică drepturi pentru participanți.

7.3. În cazul anulării jurizării, vor fi postate notificări adecvate pe pagina https://www.facebook.com/hisky.aero.

7.4. Organizatorul nu poate fi considerat responsabil pentru eventualii participanții care se înscriu la Concurs folosind conturi Facebook false sau multiple.

SECTIUNEA 8. TAXE

8.1. Organizatorul Concursului este răspunzător pentru calcularea și plata impozitului pe premiu cu reținere la sursă a tuturor taxelor legale.

8.2. Participanților la Concurs nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte.

SECTIUNEA 9. RASPUNDEREA ORGANIZATORULUI

9.1. Organizatorul nu va fi răspunzător pentru prejudicii, suferite de către câștigător, indiferent de natura acestor prejudicii, suferite din momentul predării premiului către câștigător.

9.2. Imposibilitatea câștigătorului de a intra in posesia premiului exonerează Organizatorul de orice răspundere. Premiul va fi acordat următoarei rezerve din listă.

SECTIUNEA 10. CONFIDENȚIALITATEA DATELOR

10.1. Prin comunicarea datelor personale prin modalitățile indicate în mod expres de Regulament, participanții prezentului Concurs își exprimă acordul expres și neechivoc ca datele lor personale să intre în baza de date a Organizatorului, în vederea efectuării deliberării, validării, atribuirii premiului, pentru îndeplinirea obligațiilor legale ale Organizatorului.

10.2. S.C. HiSky Europe SRL garantează că prelucrarea oricăror date personale va fi făcută cu respectarea legii 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, lege care oferă persoanelor vizate dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de intervenție asupra datelor (art. 14) și dreptul de opoziție (art.15).

10.3. S.C. HiSky Europe SRL se angajează să nu dezvăluie niciun fel de date personale către terți, cu excepția împuterniciților acestuia pentru prelucrarea de date personale.

SECTIUNEA 11. FORȚĂ MAJORĂ

11.1. Pentru scopul acestui Regulament, forță majoră înseamnă orice eveniment, care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, a cărui apariție pune pe acesta din urma în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament.

11.2. Dacă o situație de forță majoră împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art.1082 si 1083 C.civ. Organizatorul este obligat să comunice acest aspect participanților, în termen de 5 zile lucrătoare de la apariția cazului de forță majora.

SECTIUNEA 12. REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

12.1 Prin participarea la Concurs, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament.

12.2 Regulamentul Concursului este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant pe https://www.facebook.com/hisky.aero. și pe site-ul companiei www.hisky.aero.

image
Ultimele Știri